Положення про академічну доброчесність

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні педагогічної Ради

СЗШ І – ІІІ ст. с. Бубнівка

протокол № 1 від 30.08.2019 р.

директор школи

__________ М.В.Кондратюк

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про академічну доброчесність (далі - Положення)

Середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Бубнівка Гайсинського району Вінницької області (далі - заклад) закріплює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між педагогічними працівниками закладу загальної середньої освіти, здобувачами дошкільної, загальної середньої освіти..

1.2. Це Положення розроблено на основі Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про авторське право і суміжні права», «Про запобігання корупції», Цивільного Кодексу України, Статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку закладу, Колективного договору та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України та нормативних актів закладу освіти.

1.3. Метою Положення про академічну доброчесність є формування в закладі системи демократичних відносин між учасниками освітнього процесу та розвиток корпоративної культури, забезпечення академічної свободи і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення авторитету закладу, підвищення довіри до результатів навчання.

1.4. Педагогічні працівники та здобувачі освіти, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання функціональних обов'язків, формування сприятливого академічного середовища для забезпечення дієвої організації освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу загальної середньої освіти., зобов'язуються виконувати норми даного Положення.

 

2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та

визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього

процесу під час навчання, з метою забезпечення довіри до результатів

навчання, попередження порушень освітнього процесу.

 1. Для забезпечення академічної доброчесності в закладі необхідно дотримуватися наступних принципів:
 • демократизм;
 • законність;
 • верховенство права;
 • соціальна справедливість;
 • пріоритет прав і свобод людини і громадянина;
 • рівноправність;
 • гарантування прав і свобод;
 • науковість;
 • професіоналізм та компетентність;
 • партнерство і взаємодопомога;
 • повага та взаємна довіра;
 • відкритість і прозорість;
 • відповідальність за порушення академічної доброчесності,
 1. Заклад здійснює свою діяльність окремо від політичних уподобань, партій, релігійних об'єднань та рухів у будь-якій формі організації.
 2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти;

 • дотримання загальноприйнятих етичних норм;
 • дотримання норм законодавства України про авторське право;
 • повагу до осіб, які здобувають освіту, до їхніх батьків та осіб, які їх замінюють, незалежно від віку, статі, стану здоров'я, громадянства, національності, ставлення до релігії, кольору шкіри, місця проживання, мови спілкування, походження, соціального і майнового стану, наявності судимості, а також інших обставин;
 • об'єктивно та неупереджено оцінювати знання та вміння здобувачів загальної середньої освіти;

- якісно, вчасно та результативно виконувати свої функціональні обов'язки;

- впроваджувати у свою діяльність інноваційні методи навчання;

- відповідно до вимог законодавства підвищувати свою кваліфікацію;

 • дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт тощо;
 • не розголошувати конфіденційну інформацію, інформацію з обмеженим доступом та інші види інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян;

- надання достовірної інформації;

- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти;

 • нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

- тощо.

2.5. Дотримання академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти передбачає:

- дотримання норм Конституції України;

- дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти;

 • дотримання загальноприйнятих етичних норм;
 • дотримання норм законодавства України про авторське право;
 • повагу до педагогічних працівників;
 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;
 • подавати на оцінювання лише самостійно виконану роботу, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами;
 • поважати честь і гідність інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від ваших;
 • бути присутнім на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами;
 • використовувати у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірені та достовірні джерела інформації та грамотно посилатися на них;

- не пропонувати хабар за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності;

 • не здійснювати або не заохочувати будь-якими способами зміну отриманої академічної оцінки;

- нести відповідальність за порушення академічної доброчесності;

- негайно повідомляти Адміністрацію у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам;

- тощо.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 1. З метою виконання норм цього Положення в закладі створюється Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія).
 2. Комісія наділяється правом одержувати і розглядати заяви щодо порушення цього Положення та надавати пропозиції Адміністрації закладу щодо накладання відповідних санкцій.
 3. Склад Комісії затверджується наказом директора закладу за поданням рішення колегіального органу управління закладу.

Строк повноважень Комісії становить 3 роки.

3.4. До складу Комісії входять педагогічні працівники.

3.5.Будь-який працівник закладу, здобувач загальної середньої освіти закладу може звернутися до Комісії із заявою про порушення норм цього Положення, внесення пропозицій або доповнень.

 1. Комісія зі свого складу обирає Голову, заступника та секретаря. Голова Комісії веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо. За відсутності Голови його обов'язки виконує заступник. Повноваження відносно ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо здійснює секретар.

3.7. Організаційною формою роботи Комісії' є засідання. Засідання можуть бути чергові, що проводяться у строки визначені планом роботи та позачергові, що скликаються при необхідності вирішення оперативних та нагальних питань.

3.8. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні Комісії.

 1. Засідання Комісії оформлюється протоколом, який підписує Голова та секретар.
 2. Комісія, не менше одного разу на рк, звітує про свою роботу перед колегіальним органом управління закладу.
 3. Будь-який учасник освітнього процесу, якому стали відомі факти порушення норм цього Положення чи підготовки про можливість такого порушення, повинен звернутися до Голови або секретаря Комісії з письмовою заявою на ім'я її голови. У заяві обов'язково зазначаються особисті дані заявника (П.І.Б., контактні дані: адреса, телефон, місце роботи» посада» клас, особистий підпис). Анонімні заяви чи заяви,, викладені в некоректній формі Комісією не розглядаються.
 1. Нa засідання Комісії запрошуються заявник та особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення Кодексу академічної доброчесності.
 2. За результатами проведених засідань Комісія готує вмотивовані рішенні у вигляді висновків щодо порушення чи не порушення норм цього Положення. Зазначені висновки носять рекомендаційний характер, подаються директору для подальшого вживання відповідних заходів морального, дисциплінарного чи адміністративного характеру.

3.14. Повноваження Комісії:

 • одержувати,, розглядати, здійснювати аналіз заяв щодо порушення норм цього Положення та готувати відповідні висновки;
 • залучати до своєї роботи експертів з тієї чи іншої галузі, а також використовувати технічні і програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;
 • проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності та професійної етики педагогічних працівників та здобувачів загальної середньої освіти;
 • надавати рекомендації та консультації щодо способів і шляхів більш ефективного дотримання норм цього Положення.
 • інші повноваження відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативних актів закладу загальної середньої освіти.

 

4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

4.1.При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу.

4.2.Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

4.3.Заступник директора школи, який/ яка відповідає за методичну роботу:

4.3.1.забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;

4.3.2.використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

4.3.3.Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності,дотримуються академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування).

 

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

 

5.1. За порушення норм цього Положення учасники освітнього процесу
притягуються до відповідальності згідно вимог чинного законодавства
України.

5.2. Формами проявів академічної не доброчесності є:

 • академічний плагіат;
 • академічне шахрайство;

- виконання на замовлення та (або) продаж текстів (контрольних, робіт, досліджень і навчальної літератури);

- академічна фальсифікація та фабрикація - публікація вигаданих результатів - досліджень, будь-яких даних з питань освітнього процесу;

- приписування результатів колективної діяльності однії або окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або внесення до списку авторів навчально-методичної праці осіб, які не брали участь у створенні продукту,

 • академічний обман;
 • академічне хабарництво;
 • конфлікт інтересів;
 • приватний інтерес;
 • службова недбалість;
 • зловживання впливом.

5.3. Академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю)
наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів
власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства,
без належного оформлення посилань.

Використання запозичених текстів у письмових роботах допускається за умови, що зазначені всі джерела запозичень.

Форми академічного плагіату:

- використання у власному творі чужих матеріалів (зображень, тексту), у тому числі з мережі Інтернет, без належних посилань;

 • пара фраз аби цитування матеріалу, створеного іншою особою, як опублікованого, так і ні, без належного дотримання правил цитування;
 • спотворене представлення чужих ідей, їх синтез або компіляція з першоджерел;
 • представлення в якості власного твору (есе, робіт МАН, тез, статті тощо) матеріалу, що був отриманий з Інтернету або від третіх осіб в обмін на фінансову винагороду / послугу чи соціальні зв'язки.

5.4. Академічне шахрайство передбачає будь-які дії учасників
освітнього процесу змістом яких є:

- посилання на джерела, які не використовувалися в роботі;

- використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних матеріалів або технічних засобів (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети тощо);

- проходження процедур контролю знань підставними особами;

- списування - використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

- повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, індивідуальної, тощо);

 • складання іспиту чи заліку іншою особою.

5.5. Академічний обман - надання завідомо неправдивої інформації
стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації
освітньої процесу.

5.6. Академічне хабарництво - надання (отримання) учасником
освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна
чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання
неправомірної вигоди в освітньому процесі В свою чергу, неправомірна
вигода-це грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,
нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних
нате підстав.

5.7. Конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об'єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

5.8. Приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв'язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

5.9. Службова недбалість - невиконання або неналежне виконання
службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення
до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам
та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або
інтересам окремих юридичних осіб.

5.10. Зловживання впливом - пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

5.11. За порушення правил академічної доброчесності педагогічні працівники притягуються до таких форм відповідальності:

- відмова у підвищенні кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;

 • позбавлення кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання;
 • інші форми відповідно до вимог чинного законодавства України.

Порушення норм цього Положення може передбачати накладання санкції, в т.ч, звільнення з роботи, за поданням Комісії з питань академічної доброчесності

 

5.12. За порушення правил академічної доброчесності здобувачі загальної середньої освіти притягуються до таких форм відповідальності:

- повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, іспиту, заліку тощо);

 • попередження.

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

6.1. Це Положення затверджується рішенням педагогічної ради школи та вводиться в дію наказом директора закладу.

6.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться за рішенням педагогічної ради закладу та вводяться в дію наказом директора закладу.

 

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням

ознайомлений (на) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

З положенням